Báo tường nhân ngày 8-3

Hình ảnh báo tường nhân ngày 8-3 do các học viên làm để tặng má Hòa

>>  Cơ sở cai ngiện tự nguyện Lê Hà Nguyễn