Mọi sinh hoạt của cơ sở từ năm 2016 – 2020

>>  Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình can thiệp cho người sử dụng ma túy