Cơ sở cai ngiện tự nguyện Lê Hà Nguyễn

Cơ sở cai ngiện tự nguyện Lê Hà Nguyễn

>>  Chương trình khám bệnh, phát thuốc tặng quà tại xã An Phú.