Báo tường nhân ngày 8-3

Hình ảnh báo tường nhân ngày 8-3 do các học viên làm để tặng má Hòa

>>  Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình can thiệp cho người sử dụng ma túy